Сонгон шалгаруулалтын зарчим

•Бид шударга, нээлттэй, ил тод тэгш оролцох боломжоор хангах зарчмыг баримтлан хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг явуулна.
•Жүр Үр ХХК танд хувь хүн болоод ажил мэргэжилийнхээ хувьд өсөн дэвшин амжилтанд хүрэх боломжийг нээж өгөхдөө үргэлж баяртай байх болно.
•Бусдын аз жаргалыг хуваалцах чин сэтгэлтэй ажилтан манай компанийн үнэт зүйл юм.

Жүр Үр ХХК-ийн ажилтан болсоноор та дараах боломжоор хангагдана

•Тогтвортой ажлын байр
•Цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх боломж
•Албан тушаал дэвших
•Сурч хөгжих
•Эрүүл мэндээ хамгаалуулах
•Тэтгэмж тусламжинд хамрагдах
•Цалин хөлс – Ажиллагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үндэслэн ажиллагчдын цалинг байнгын өсөх шатлалаар тогтоодог.
•Өөрийн мэдлэг чадвараа дайчлан ажлын өндөр бүтээмж, үр дүн гарган ажиллаж байгаа ажилтны албан тушаалын зэрэглэл, ажлын гүйцэтгэлд нь нийцсэн цалин хөлс, урамшуулал олгодог.
•Ажиллагчдын ажилдаа хандах хандлага, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор холбогдох хууль болон бусад үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй журамд заасны дагуу зохих шагнал, урамшуулал, нөхөн олговор, тэтгэмж, тусламжийг ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүдэд олгодог.
•Жүр Үр компанид тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа ажилтнуудад борлуулалтын хувь болон нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс олгодог.

Сургалт хөгжил

•Ажиллагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор үйл ажиллагааны шаардлагад нийцсэн сургалтын бодлогыг ажиллагчдын хэрэгцээ, шаардлага болон тэдгээрийг өсөн хөгжих бусад хэрэгцээнд тулгуурлан боловсруулж тогтмол зохион байгуулдаг.
•Ажиллаж буй албан тушаалдаа өсөх мэдлэг, чадвартай ажиллагсдыг нээн илрүүлэх, хэрэгцээтэй нарийн мэргэжил шаардсан аливаа албан тушаалд залгамж халааг бэлтгэх, хөгжүүлэх арга хэмжээг байнга хэрэгжүүлдэг.
•Ажилтан нь сурч, боловсрох, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэхэд компаниас сургалтын төлбөр, чөлөө олгох зэргээр хөнгөлөлт, дэмжлэг үзүүлж болно